He descubierto que todo lo que pasa acaba teniendo sentido. En la apraxia y el síndrome de joubert los cilios que están en los microtúbulos juegan un papel muy importante. Hace tiempo mientras veía y escuchaba algo que yo consideraba puro entretenimiento escuché las palabras microtúbulos y física cuántica alojadas en un entorno que, aunque sanitario, hablaba de muerte y estaba alejado, supuestamente, de las enfermedades raras,Fuí consciente de que si no hubiera visto aquel video jamás habría despertado ante la realidad que hay más allá de la que estamos viviendo, y que la posibilidad de que Arnau en otra realidad no esté enfermo (porque lo está aunque no me guste reconocerlo) puede llegar a convertirse en la nuestra...Gracias.

domingo, 8 de agosto de 2010

Lleis d'Educació.

Sempre he considerat que tot i no ser advocats, jutges o polítics, es bó que estiguem al corrent de le lleis que ens envolten i regulen les nostres vides, ens podem arribar a trovar sorpreses, tant agradables com desagradables, i per aquest motiu, us adjunto els enllaços de les lleis actuals a Catalunya, tant la pròpia com la que surt al BOE (Boletín oficial del Estado), i de les que us senyalo els punts que he considerat més rellevants,
Llei d’educació a Catalunya Gencat Llei EducacióTítol I. Dret a l'educació i sistema educatiu (articles 3-8)

Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.
 1. Tothom té dret a accedir en condicions d'igualtat al sistema educatiu. També té dret a l'elecció de centre, en el marc de l'oferta educativa.
 2. El Govern ha de garantir l'exercici efectiu del dret a l'educació mitjançant la programació general de l'ensenyament. El Govern, per a garantir el dret de totes les persones a accedir a l'educació en condicions d'igualtat i el dret a l'elecció de centre, ha de regular un procediment únic d'accés als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics.
 1. Són ensenyaments obligatoris els compresos en l'educació bàsica, que inclou:
  • a) L'educació primària.
  • b) L'educació secundària obligatòria.

2.     Són gratuïts i universals els ensenyaments següents:
o    a) El segon cicle de l'educació infantil.
o    b) L'educació primària.
o    c) L'educació secundària obligatòria.
o    d) Els programes de qualificació professional inicial.
o    e) La formació professional de grau mitjà.
 1. El sistema públic de beques per a l'estudi té com a objectiu la compensació de les desigualtats econòmiques i socials i, en els ensenyaments no obligatoris, sens perjudici del que estableix aquesta Llei, la incentivació de l'estudi.
 2. Tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d'igualtat, al sistema públic de beques per a l'estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. Els procediments d'adjudicació han de garantir el compliment dels principis de publicitat i de concurrència.
 3. Les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.
 4. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a introduir progressivament un sistema d'ajuts general, en les diverses modalitats, per als llibres de text i altre material escolar en l'ensenyament obligatori per a l'alumnat dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics. S'entén per Departament, als efectes del que estableix aquesta llei, el departament competent en matèria d'educació.
 5. El Departament ha d'oferir ajuts als alumnes d'ensenyaments postobligatoris a fi de promoure la continuïtat en els estudis i fer possible la mobilitat territorial i la compatibilitat entre educació i treball.
 6. El Govern pot atorgar ajuts per a la realització d'activitats educatives fora de l'horari lectiu.
 1. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la.
 2. Les regles de convivència als centres educatius s'han de basar genèricament en els principis democràtics i específicament en els principis i normes que deriven d'aquesta llei.
 1. El sistema educatiu comprèn els ensenyaments regulats en el títol V, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament.
 2. El mapa escolar és l'instrument que reflecteix l'oferta del sistema educatiu i l'activitat educativa no universitària, i és la base a partir de la qual s'ha d'elaborar la programació a què fa referència l'article 44. La informació que conté el mapa ha d'ésser actualitzada regularment.
 3. El Govern ha de regular les característiques i el procediment d'elaboració i revisió del mapa escolar, amb relació a tots els ensenyaments i serveis educatius que regula aquesta llei.


I també a tenir molt en compte, la “Ley Orgánica de Educación 2/2006”, de la que esmento els següents punt i us deixo l’enllaç:
Educació infantil:     BOE Ley Educación 2006
Educacció pirmària:   BOE Ley Educación 2006

Els punts que considero més rellevants (del Real Decret 1630/2006 del 29 de desembre, extrets del BOE, i que es refereixen a l’Educació Infantil )són:

…El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y
armónico de la persona en los distintos planos: Físico,
motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar
los aprendizajes que contribuyen y hacen posible
dicho desarrollo….”“…En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y
aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar
como consecuencia de la interacción con el entorno. Cada
niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo
y aprendizaje, por ello, su afectividad, sus características
personales, sus necesidades, intereses y estilo cognitivo,
deberán ser también elementos que condicionen la práctica
educativa en esta etapa. En este proceso adquiriere
una relevancia especial la participación y colaboración
con las familias….”Artículo 2. Fines.
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
niños y las niñas.

Artículo 4. Áreas.
1. Los contenidos educativos de la Educación infantil
se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios
de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán
por medio de actividades globalizadas que tengan
interés y significado para los niños.
2. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán
en las experiencias, las actividades y el juego y se
aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para
potenciar su autoestima e integración social.Artículo 8. Atención a la diversidad.
1. La intervención educativa debe contemplar como
principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica
educativa a las características personales, necesidades,
intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, dada
la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el
proceso de maduración.
2. Las administraciones educativas establecerán
procedimientos que permitan identificar aquellas características
que puedan tener incidencia en la evolución escolar
de los niños y niñas. Asimismo facilitarán la coordinación
de cuantos sectores intervengan en la atención de
este alumnado.
3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas
al alumnado que presente necesidad específica de
apoyo educativo.
4. Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten
necesidades educativas especiales buscando la
respuesta educativa que mejor se adapte a sus características
y necesidades personales.Artículo 9. Autonomía de los centros.
3. Con el objeto de respetar la responsabilidad fundamental
de las madres y padres o tutores en esta etapa,
los centros cooperarán estrechamente con ellos y establecerán
mecanismos para favorecer su participación en el
proceso educativo de sus hijos.


Espero i desitjo que aquesta informació us sigui útil, i per descomptat que aniré actualitzanda si hi ha canvis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...